Regulamin


Regulamin korzystania z serwisu Fundacjafabrykamuzyki.pl.Warunkiem kupna i skorzystania z usług i produktów dostępnych w ofercie Serwisu www.fundacjafabrykamuzyki.pl jest zapoznanie się, akceptacja i przestrzeganie poniższego regulaminu.I. Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:


Fundacjafabrykamuzyki.pl – Fundacja Fabryka Muzyki z siedzibą w Warszawie, 00-121 Warszawa, przy ul. Sienna 41/76, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449238, NIP: 118-208-99-85. Dane kontaktowe: kontakt@fundacjafabrykamuzyki.pl, tel.: 883-10-10-80.
Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która za pośrednictwem Serwisu www.fundacjafabrykamuzyki.pl zawierająca umowę na zlecenie wykonania usługi bądź dostarczenie towaru.
Obdarowany – osoba, która jest uprawniona do skorzystania z zamówionej usługi lub towaru. W szczególności Obdarowanym może być Zamawiający. Termin Obdarowany odnosi się także do osób, które otrzymały Kartę Podarunkową i są upoważnione do jej wykorzystania.
Karta Podarunkowa – bon towarowy na okaziciela uprawniający Obdarowanego do nabycia na jej podstawie towarów lub usług oferowanych w punktach realizowania usług lub wydania towarów. W opisie każdej Karty Podarunkowej w serwisie www.fundacjafabrykamuzyki.pl jest umieszczony regulamin jej wykorzystania, obowiązujący Obdarowanych.
Realizacja Prezentu lub Realizacja Usługi lub Realizacja Towaru – wykonanie zamówionej przez Zamawiającego usługi lub towaru (Prezentu) na rzecz Obdarowanego lub wykorzystanie Karty Podarunkowej w danej jendostce umożliwiającym jej zrealizowanie. Realizacja Prezentów w formie usług wymaga rezerwacji terminu realizacji za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta.
System Zakupu – jeden z elementów komputerowego serwisu www.fundacjafabrykamuzyki.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu procedur postępowania zawartych w niniejszym regulaminie, zwany dalej Systemem. System prezentuje ceny brutto w polskich złotych (PLN). Jedną z integralnych części Systemu jest koszyk zakupowy, w którym są rejestrowane wybrane przez Zamawiającego produkty (Prezent, usługa, towar), do czasu finalizacji przez Zamawiającego transakcji.
Serwis – strona internetowa o adresie „www.fundacjafabrykamuzyki.pl”, za pośrednictwem której Zamawiający dokonuje zamówienia oraz zawiera umowę na wykonanie określonego Prezentu lub usługi lub zakup towaru. Serwis zajmuje się sprzedażą towarów, usług oraz prezentów związanych z działalnością oświatowo-kulturalną, a także edukacyjną, w szczególności z muzyką. Dostęp do serwisu może być realizowany przez dowolną przeglądarkę lub urządzenie, zgodne ze standardem W3C.
Kod Prezentu – ciąg znaków alfanumerycznych identyfikujących konkretny Prezent.
Numer rezerwacyjny – ciąg osiemnastu znaków identyfikujących zamówienie konkretnego Prezentu.
Centrum Obsługi Klienta – biuro handlowe Fundacjafabrykamuzyki.pl, którego dane teleadresowe są podane na stronie internetowej www.fundacjafabrykamuzyki.pl. Poprzez Centrum Obsługi Klienta Obdarowany dokonuje rezerwacji terminu Realizacji Prezentu lub zakupionej usługi.
Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do soboty, w godzinach pracy biura Fundacjafabrykamuzyki.pl tj. od 8:00 do 22:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Regulamin – niniejszy regulamin Fundacjafabrykamuzyki.plII. Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin jest oparty na przepisach:
a. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
b. ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
c. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),
d. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Regulamin zawiera uregulowania organizacyjne Serwisu, realizacji usług oraz Realizacji Prezentów, a jego akceptacja jest warunkiem skorzystania z oferty prezentowanej w Serwisie www.fundacjafabrykamuzyki.pl.
3. Właścicielem Serwisu www.fundacjafabrykamuzyki.pl jest Fundacjafabrykamuzyki.pl.
4. Bezpośrednimi usługodawcami realizującymi Prezenty lub usługi jest Fundacjafabrykamuzyki.pl lub dane jednostki w miejscu Realizacji Prezentu lub usługi. Dokonanie rezerwacji terminu usługi oraz Realizacji Prezentu u Fundacjafabrykamuzyki.pl lub wykorzystanie Karty Podarunkowej oznacza podporządkowanie się indywidualnemu regulaminowi bądź warunkom korzystania z usług posiadanym przez każdego z nich. Akceptacja regulaminu i/lub warunków korzystania z usług Fundacjafabrykamuzyki.pl lub danych jednostek w miejscu Realizacji Prezentu lub usługi jest warunkiem Realizacji Prezentu lub usługi.
5. Prezent może być zrealizowany tylko przez osobę, której dane zostaną podane w trakcie rezerwacji terminu Realizacji Prezentu.
6. Fundacjafabrykamyzyki.pl przyjmuje, że każdy Zamawiający, we własnym interesie podaje wszelkie informacje w sposób prawidłowy i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z czym odpowiedzialność Zamawiającego za skutki nieprawidłowości wynikające z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z rzeczywistością wypełnienia formularzy Systemu, w tym w szczególności danych teleadresowych Zamawiającego i Obdarowanego, ponosić będzie tylko i wyłącznie Zamawiający. Fundacjafabrykamuzyki.pl nie będzie zobowiązany do ustalania, czy Zamawiający poprawnie i prawidłowo podał wszelkie informacje, które zostały wprowadzone do Serwisu.
7. Zamawiający poprzez przyjęcie niniejszego regulaminu oświadcza, a Fundacjafabrykamuzyki.pl przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający upewnił się, że w przypadku Prezentów lub usług, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej Obdarowanego, Obdarowany może skorzystać z wybranego Prezentu lub usługi, a samo skorzystanie z Prezentu lub usługi nie będzie narażało Obdarowanego na ryzyko naruszenia jego stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia lub ogólna kondycja psychofizyczna Obdarowanego nie pozwalają na skorzystanie przez niego z Prezentu lub usługi, wówczas ani Obdarowanemu ani Zamawiającemu nie będą przysługiwać w stosunku do FundacjaFabrykaMuzyki.pl żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej ceny. Fundacjafabrykamyzyki.pl nie będzie także ponosiła odpowiedzialności za inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające realizację Prezentu lub usługi, jeżeli Zamawiający pomimo posiadania wiedzy o faktach mających istotny wpływ na możliwość realizacji Prezentu lub usługi nie poinformował o nich Fundacjafabrykamuzyki.pl, choć w danych okolicznościach poinformowanie o nich Fundacjafabrykamuzyki.pl było w pełni uzasadnione.
8. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego za pośrednictwem Serwisu www.fundacjafabrykamuzyki.pl treści o charakterze bezprawnym. Fundacjafabrykamuzyki.pl nie zapewnia także możliwości posługiwania się przez Zamawiającego podczas zawierania umowy pseudonimem lub w inny anonimowy sposób.
9. Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, kiedy Zamawiający dokonuje zakupu w punkcie sprzedaży bezpośredniej.III. Zamawianie towaru lub usługi
1. Towary lub usługi znajdujące się w ofercie Fundacjafabrykamuzyki.pl i prezentowane na stronie www.fundacjafabrykamyzyki.pl zostały opisane z możliwie najlepszą dokładnością, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może obiektywnie oczekiwać zarówno Zamawiający jak i Obdarowany. Niemniej Fundacjafabrykamyzyki.pl zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem towaru lub usługi, a jego faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie takich cech jak kolor, marka, typ, dokładny czas trwania itp. Zdjęcia zamieszczone przy opisie towarów lub usług stanowią jedynie przykład towaru lub usługi, którego sposób realizacji powinien być zasadniczo tożsamy z przedstawionym towarem lub usługą, jednakże Fundacjafabrykamuzyki.pl nie gwarantuje zamieszczonych na zdjęciach sprzętów, aranżacji itp., identycznych z tymi, które zostały zamieszczone na zdjęciach przy opisie poszczególnych towarów lub usług.
2. Wszystkie ceny towarów lub usług przedstawione na stronie internetowej www.fundacjafabrykamuzyki.pl i w punktach sprzedaży bezpośredniej zawierają podatek VAT. Ceny towarów lub usług nie zawierają kosztów płatności oraz przesyłki, które są naliczane w trakcie procedury zamawiania towaru lub usługi zgodnie z pkt. 4.
3. Zamówienie towaru lub usługi następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez System, tj.:
a) wybranie towaru lub usługi, którego zamówieniem jest zainteresowany Zamawiający, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
b) zaakceptowanie wybranych towarów lub usług i podanie swoich niezbędnych danych,
c) wybranie sposobu dokonania zapłaty za towary lub usługi, jak również rachunku/faktury/noty księgowej,
d) po zakończeniu Zamawiający otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia.
4. Możliwe jest również dokonanie zamówienia towaru lub usługi przez telefon, w biurze oraz w punkcie sprzedaży bezpośredniej, w takiej sytuacji niniejszy regulamin również jest wiążący. W związku z czym przed dokonaniem zamówienia towaru lub usługi Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
5. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik naciska widoczny na ekranie – przycisk z napisem „finalizuję zamówienie”, co oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie warunków Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż Zamawiający zawarł z Fundacjafabrykamuzyki.pl umowę, mającej za przedmiot złożenie przez Fundacjafabrykamuzyki.pl zlecenia realizacji towaru lub usługi na rzecz Obdarowanego.
6. W przypadku, kiedy Zamawiający dokonuje zamówienia towaru lub usługi przez telefon, w biurze lub w punkcie sprzedaży bezpośredniej za moment zawarcia umowy uważa się moment wpłaty całości ceny i jest to również jednoznaczne z tym, że Zamawiający zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
7. Warunkiem otrzymania przesyłki, o której mowa w pkt. 13 jest dokonanie zapłaty w wysokości wyliczonej przez System. Wyliczona kwota zawiera zapłatę za zamówione towary lub usługi, wybraną metodę płatności oraz dostawy. Wyliczona kwota zawiera podatek VAT.
8. W każdym wypadku zapłata jest jedynym świadczeniem, do jakiego zobligowany jest Zamawiający.
9. W żadnym wypadku Karty Podarunkowe nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do realizacji Prezentów z zastrzeżeniem punktu V – 1.
10. Przekazanie zapłaty może nastąpić w następujący sposób:
– poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Fundacjafabrykamuzyki.pl, wskazany w e-mailu potwierdzającym zamówienie w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia (w przypadku braku płatności w tym terminie zamówienie zostanie anulowane),
– z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez serwis www.dotpay.pl firmy Dotpay S.A., jako partnera Fundacjafabrykamuzyki.pl w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia (w przypadku braku płatności w tym terminie zamówienie zostanie anulowane),
– w przypadku sprzedaży w punkcie sprzedaży bezpośredniej w każdej formie zapłaty akceptowanej w danym punkcie.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
Dotpay logo
11. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek Fundacjafabrykamuzyki.pl wskazny w e-mailu z informacją o realizacji zamówienia, z chwilą zaksięgowania jej przez serwis Dotpay, z chwilą wpłacenia jej w biurze Fundacjafabrykamuzyki.pl, z chwilą uregulowania płatności za pobraniem kurierowi lub listonoszowi bądź z chwilą jej dokonania w punkcie sprzedaży bezpośredniej.
12. Klienci którzy dokonali zakupu w sklepach sprzedaży bezpośredniej otrzymują jako dowód zakupu i dowód daty, w jakiej została dokonana transakcja paragon niefiskalny / dokument KP. W sklepie nie ma możliwości otrzymania faktury VAT, w tym celu należy skontaktować się z naszym działem Klienta pod adresem e-mail kontakt@fundacjafabrykamyzyki.pl lub pod numerem telefonu podanym na stronie www.fundacjafabrykamuzyki.pl oraz przesłać do biura Fundacjafabrykamuzyki.pl dowód zakupu otrzymany w sklepie sprzedaży bezpośredniej wraz z danymi, na jakie ma być wystawiony dokument księgowy potwierdzający zakup, w przeciągu 30 dni od zakupu.
13. Przesyłka, zawierająca towar lub Kartę Podarunkową oraz rachunek/fakturę/notę księgową jest dostarczana do Zamawiającego na wskazany w zamówieniu adres wg jego wyboru w następujący sposób:
– za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany w zamówieniu adres; wysłanie wysyłki następuje w terminie najpóźniej 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaconej kwoty na rachunek, o którym mowa w ust. 13, w skutek czego adresat otrzymuje przesyłkę zwykle w ciągu 4 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaconej zapłaty na rachunku Fundacjafabrykamuzyki.pl, jednakże Fundacjafabrykamyzyki.pl nie gwarantuje dostarczenia przesyłki przez adresata w tym terminie z uwagi na fakt, iż ostateczny termin jest uzależniony od pracy poczty, za co Fundacjafabrykamyzyki.pl nie ponosi odpowiedzialności; w przypadku Kart Podarunkowych przesyłka Pocztą Polską jest zawsze realizowana w formie listu poleconego,
– kurierem na podany w zamówieniu adres, wysłanie wysyłki następuje w terminie najpóźniej 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaconej kwoty na rachunek, o którym mowa w ust. 13, w skutek czego adresat otrzymuje przesyłkę zwykle w ciągu 2-3 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku Fundacjafabrykamuzyki.pl, jednakże Fundacjafabrykamuzyki.pl nie gwarantuje dostarczenia przesyłki przez adresata w tym terminie z uwagi na fakt, iż ostateczny termin jest uzależniony od pracy firmy kurierskiej, za co Fundacjafabrykamuzyki.pl nie ponosi odpowiedzialności,
– odbiór osobisty w punkcie pocztowym Paczkomat sieci InPost,
– możliwy jest również odbiór osobisty – w biurze Fundacjafabrykamuzyki.pl, następnego dnia roboczego, od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty oraz w przypadku sprzedaży w punkcie sprzedaży bezpośredniej,
– w odniesieniu do sprzedaży detalicznej – Klient odbiera towar lub Prezent we własnym zakresie i na własne ryzyko.
15. Odbiór przesyłki od kuriera (w każdym przypadku) lub listonosza (w przypadku płatności za pobraniem) powinien być pokwitowany pisemnie. Z chwilą dokonania zapłaty w sposób określony w ust. 13 oraz oddania przez Fundacjafabrykamuzyki.pl przesyłki Poczcie Polskiej lub kurierowi, uważa się, że Fundacjafabrykamuzyki.pl w sposób prawidłowy wydał przesyłkę odbiorcy. Z tą samą chwilą uważa się, że przeszły na odbiorcę wszelkie korzyści i ciężary związane z przesyłką, jak również niebezpieczeństwo jej utraty lub uszkodzenia.
16. Przesyłka, o której mowa w pkt 15 przesyłana jest na koszt Zamawiającego, w jeden z możliwych sposobów wskazanych przez Zamawiającego na stronach Serwisu www.fundacjafabrykamuzyki.pl. Koszt przesyłki wskazywany jest przez Fundacjafabrykamuzyki.pl w trakcie dokonywania zakupu na stronie internetowej Serwisu www.fundacjafabrykamuzyki.pl.IV. Realizacja Prezentu lub usługi
1. Obdarowany może zrealizować otrzymany Prezent do dnia wskazanego na Karcie Podarunkowej, a jeżeli nie wskazano najpóźniej w ciągu 60 dni od daty realizacji zamówienia. W tym celu po wręczeniu Obdarowanemu przez Zamawiającego Karty Podarunkowej, Obdarowany musi się skontaktować odpowiednio wcześniej, nie później jednak niż 5 dni przed upływem terminu ważności Karty Podarunkowej z Centrum Obsługi Klienta Serwisu www.fundacjafabrykamuzyki.pl, celem ustalenia szczegółów Realizacji Prezentu, w szczególności miejsca i czasu realizacji. W przypadku kiedy Obdarowany skontaktuje się z Centrum Obsługi Klientów w trakcie okresu ważności ale później niż na 5 dni przed upływem okresu ważności, Fundacjafabrykamuzyki.pl zobowiązuje się wszelkich starań, aby do realizacji Prezentu doszło, ale nie gwarantuje tego. W przypadku Kart Podarunkowych realizacja Prezentu polega na przedstawieniu Karty Podarunkowej bezpośrednio w punkcie realizacji Karty Podarunkowej.
2. Obdarowany musi się skontaktować odpowiednio wcześniej z Centrum Obsługi Klienta Serwisu www.fundacjafabrykamuzyki.pl, celem ustalenia szczegółów realizacji usługi, w szczególności miejsca i czasu realizacji.
3. W celu zmiany terminu Realizacji Prezentu lub usługi na inny termin, Obdarowany zobowiązany jest skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Serwisu www.fundacjafabrykamyzyki.pl odpowiednio wcześniej, ale nie później niż dwa dni robocze przed ustalonym terminem. Takiej zmiany dla Realizacji Prezentu można dokonać nie więcej niż 2 (dwa) razy. W wyjątkowych przypadkach zmiana terminu Realizacji Prezentu lub usługi wymaga skontaktowania się z Centrum Obsługi Klientów z większym wyprzedzeniem niż dwa dni robocze. W takich sytuacjach jest to zawsze zaznaczone w opisie usługi w Serwisie www.fundacjafabrykamuzyki.pl.
4. W odniesieniu do Prezentów oraz usług, których realizacja odbywa się poza granicami Polski, składane rezerwacje są ostatecznie i nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian terminów.
5. Fundacjafabrykamuzyki.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby Realizacja Prezentu lub usługi nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla Obdarowanego, nie mniej nie jest w stanie zagwarantować Realizacji Prezentu lub usługi w konkretnym dniu. W szczególności w przypadku nie zebrania wymaganej wielkości grupy uczestników na dzień Realizacji Prezentu lub usługi Fundacjafabrykamuzyki.pl ma możliwość zmiany terminu Realizacji Prezentu lub usługi przy czym jest zobowiązany poinformować o tym Obdarowanego najpóźniej na 2 dni robocze przed ustalonym uprzednio terminem.
6. Niezrealizowanie Prezentu w terminie do dnia wskazanego na Karcie Podarunkowej oznacza rezygnację Zamawiającego z Realizacji Prezentu na rzecz Obdarowanego oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową, w szczególności powoduje brak możliwości Realizacji Prezentu przez Obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu ani Zamawiającemu żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty zapłaty. Kwota ta stanowi zryczałtowane wynagrodzenie Zamawiającego za pozostawanie w gotowości do Realizacji Prezentu oraz poniesionych w tym celu kosztów.
7. Obdarowany może dokonać wymiany otrzymanej Karty Podarunkowej w stosunku do której nie dokonano rezerwacji na inną, przed upływem jej terminu ważności, pokrywając jedynie koszty manipulacyjne związane z wystawieniem nowej Karty Podarunkowej w wysokości 15 zł oraz koszty związane z ewentualną przesyłką. Wymiany takiej Obdarowany może dokonać tylko jednokrotnie i odbywa się ona na następujących zasadach:
a) wymiana na Kartę Podarunkową uprawniającą do realizacji droższego Prezentu może nastąpić wyłącznie po dokonaniu stosownej dopłaty,
b) wymiana na Kartę Podarunkową uprawniającą do realizacji Prezentu o tej samej wartości co otrzymana Karta Podarunkowa następuje bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztu wystawienia nowej Karty Podarunkowej, o którym jest mowa w ust. 6,
c) wymiana na Kartę Podarunkową uprawniającą do realizacji Prezentu o niższej wartości od otrzymanej Karty Podarunkowej powoduje, iż Obdarowanemu, ani Zamawiającemu nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej zapłaty.
Nowa Karta Podarunkowa będzie miał taki sam termin ważności jak Karta Podarunkowa podlegający wymianie.
8. W przypadku, kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia Karty Podarunkowej, a termin Realizacji Prezentu (ważności Karty Podarunkowej) jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, wyłącznie na wniosek Zamawiającego i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu Karty Podarunkowej, pokrywając koszty związane z wystawieniem nowego Vouchera w wysokości 15 zł oraz koszty związane z przesyłką.
9. Warunkiem Realizacji Prezentu, po ustaleniu stosownych szczegółów z Centrum Obsługi Klienta Serwisu www.fundacjafabrykamuzyki.pl, jest przedstawienie w miejscu realizacji Prezentu Karty Podarunkowej. W przypadku Karty Podarunkowej otrzymanej drogą elektroniczną konieczne jest przedstawienie w miejscu realizacji Prezentu wydruku Karty Podarunkowej wypełnionego wymaganymi danymi.
10. Obdarowany ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń w miejscu realizacji Prezentu lub usługi. W szczególności w związku z charakterem niektórych świadczeń, może wystąpić prawo do uzyskania od Obdarowanego oświadczenia o wzięciu na siebie odpowiedzialności lub o wpłaceniu kaucji.
11. W odniesieniu do Prezentów lub usług, których realizacja może zależeć od określonego wieku Obdarowanego lub posiadania określonych uprawnień, w miejscu Realizacji Prezentu dana jednostka ma prawo sprawdzić te okoliczności, a Obdarowany ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi podstawę odmowy Realizacji Prezentu lub usługi, bez prawa Obdarowanego lub Zamawiającego podnoszenia roszczeń względem FundacjaFabrykaMuzyki.pl.
12. Dana jednostka w miejscu Realizacji Prezentu lub usługi może odmówić realizacji Prezentu jeżeli Obdarowany nie stosuje się do jej poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia (dotyczy także okresu ciąży) lub kondycję psychofizyczną Obdarowanego.
13. Nie stawienie się Obdarowanego na miejsce Realizacji Prezentu lub usługi, lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do Realizacji Prezentu lub usługi, bez prawa Obdarowanego lub Zamawiającego żądania zwrotu uiszczonej zapłaty. Uiszczona dotychczas przez Zamawiającego kwota zapłaty stanowi zryczałtowane wynagrodzenie Zamawiającego za pozostawanie w gotowości do Realizacji Prezentu lub usługi oraz poniesionych w tym celu kosztów.
14. W przypadku Prezentów lub usług, których realizacja może zależeć od warunków pogodowych, dana jednostka w miejscu Realizacji Prezentu lub usługi może odmówić Realizacji Prezentu lub usługi, w sytuacji, kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu Obdarowanego. Wówczas Obdarowany ustala nowy termin Realizacji Prezentu lub usługi bezpośrednio z daną jednostką, o czym jest obowiązany zawiadomić Fundacjafabrykamuzyki.pl, albo ustalenie nowego terminu realizacji Prezentu lub usługi następuje za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta Serwisu www.fundacjafabrykamuzyki.pl. W takiej sytuacji Fundacjafabrykamuzyki.pl nie pokrywa kosztów, jakie poniósł Obdarowany, związanych z Realizacją Prezentu lub usługi, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.
15. Postanowienia punktu 13 stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania Prezentu lub usługi doszło z przyczyn technicznych niezależnych od FundacjaFabrykaMuzyki.pl, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.
16. W sytuacjach wyjątkowych, w szczególności w przypadkach losowych, niezależnych od danej jednostki w miejscu Realizacji Prezentu lub usługi, w tym m.in. w przypadku choroby personelu danej jednostki, Fundacjafabrykamuzyki.pl ma prawo do zaproponowania innego terminu Realizacji Prezentu lub usługi lub, jeśli nie jest to możliwe w wybranym terminie, do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, Fundacjafabrykamuzyki.pl będzie zobowiązana do zwrotu Zamawiającemu kwoty uiszczonej zapłaty.
17. W przypadku braku części zamówionych towarów Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Zamówienie na towary, które mają podane różne czasy wysyłki, realizowane jest po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany w szczegółach zamówienia, Centrum Obsługi Klienta Serwisu www.fundacjafabrykamuzyki.pl skontaktuje się z Zamawiającym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni standardowo wolnych od pracy.V. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy
1. Z zastrzeżeniem ust. 3, w każdym wypadku, w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy na zlecenie wykonania usługi bądź dostarczenie towaru, Zamawiający może odstąpić od umowy na zlecenie wykonania usługi bądź dostarczenie towaru i zrezygnować z Realizacji Prezentu bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Fundacjafabrykamuzyki.pl w formie pisemnej na adres Fundacjafabrykamuzyki.pl i pod warunkiem zwrotu Karty Podarunkowej wraz z fakturą/rachunkiem wystawionym za dokonanie danej zapłaty, a w przypadku realizacji samej usługi (bez Karty Podarunkowej) zwrotu rachunku wystawionego za dokonanie danej zapłaty. Wpłacona zapłata podlega zwrotowi po potrąceniu kosztu kuriera (w przypadku wyboru tej opcji) oraz dodatkowo w przypadku Karty Podarunkowej po otrzymaniu potwierdzenia dla Karty Podarunkowej, iż nie została wykorzystana. Zamawiający ma 14 dni na zwrot towaru na adres Fundacjafabrykamuzyki.pl.
2. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy przyjmuje się także, niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości na konto bankowe FundacjaFabrykaMuzyki.pl w terminie 5 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia Prezentu lub usługi.
3. Prawo do odstąpienia od umowy na zlecenie wykonania usługi bądź dostarczenie towaru przysługuje wyłącznie osobie będącej konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego.
4. W przypadku zakupu Prezentu lub usługi w punkcie sprzedaży bezpośredniej zwroty odbywają się według zasad obowiązujących dla danego punktu sprzedaży.VI. Prawo FundacjaFabrykaMuzyki.pl do odstąpienia od umowy
1. Fundacjafabrykamuzyki.pl zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z Zamawiającym umowy w czasie okresu ważności Karty Podarunkowej lub do czasu rozpoczęcia realizacji samej usługi (bez karty podarunkowej) w sytuacji, kiedy Realizacja Prezentu lub usługi okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami, w tym w szczególności z powodu wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku Zamawiającemu zwracana jest cała uiszczona zapłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Fundacjafabrykamuzyki.pl ofertę zastępczą.
2. Za przypadki siły wyższej, w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do Realizacji Prezentu lub usługi, lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od FundacjaFabrykaMuzyki.pl, takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez daną jednostkę w miejscu Realizacji Prezentu lub usługi i niemożność znalezienia na rynku innego wykonawcy, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.VII. Rozpatrywanie reklamacji i odpowiedzialność
1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji Prezentu bądź usługi, Zamawiający lub Obdarowany zgłasza FundacjaFabrykaMuzyki.pl w terminie nie późniejszym niż 14 dni od chwili Realizacji Prezentu lub usługi lub od momentu, kiedy Prezent czy usługa miały być zrealizowane.
2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić drogą elektroniczną na adres reklamacja@fundacjafabrykamyzyki.pl lub pisemną na adres ul. Sienna 41/76, 00-121 Warszawa z dopiskiem reklamacja. Każda reklamacja dokonana w sposób inny, niż wskazano powyżej, nie będzie rozpatrywana i zwalnia Fundacjafabrykamuzyki.pl z wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego i Obdarowanego powstałą w skutek niezgłoszenia reklamacji w powyższy sposób FundacjęFabrykiMuzyki.pl.
3. Pismo z reklamacją powinno zawierać następujące dane: dane Zamawiającego (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem.
4. Fundacjafabrykamuzyki.pl niezwłocznie podejmuje działania w celu załatwienia reklamacji daną jednostkę w miejscu Realizacji Prezentu lub usługi, w sposób jak najbardziej korzystny dla Zamawiającego.
5. W przypadkach, gdy reklamacja dotyczy realizacji usługi bądź dostarczenia towaru przez Pocztę Polską lub firmę kurierską, Fundacjafabrykamuzyki.pl może pośredniczyć w przekazaniu reklamacji, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za termin jej rozpatrzenia ani za jej wynik. Fundacjafabrykamuzyki.pl zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej o wyniku reklamacji. Na pisemne żądanie reklamującego, Fundacjafabrykamuzyki.pl prześle także wynik reklamacji w formie pisemnej na wskazany adres.
6. Zamawiający oraz Obdarowany zobowiązany jest każdorazowo przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, np. w szczególności zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. Jeżeli opakowanie przesyłki jest uszkodzone lub jeśli taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz sporządzić protokół szkód w obecności listonosza lub kuriera oraz jak najszybciej skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Serwisu www.fundacjafabrykamuzyki.pl. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.
7. Fundacjafabrykamuzyki.pl ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i Obdarowanego za własne działania i zaniechania niezgodne z treścią niniejszego regulaminu, jednakże odpowiedzialność Fundacjafabrykamuzyki.pl zostaje ograniczona do wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego i Obdarowanego. Odpowiedzialność Fundacjafabrykamuzyki.pl wobec Zamawiającego i Obdarowanego za szkody na osobie zostają wyłączone, o ile Fundacjafabrykamuzyki.pl dokonał wyboru podmiotu zawodowo wykonującego działalność w zakresie działalności objętej treścią Realizowanego Prezentu lub usługi. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań danej jednostki w miejscu Realizacji Prezentu lub usługi lub jakości dostarczonego przez nią Prezentu bądź usługi, Fundacjafabrykamuzyki.pl podejmuje w imieniu Zamawiającego w stosunku do danej jednostki w miejscu Realizacji Prezentu lub usługi niezbędne działania, uzgadniając je z Zamawiającym.
8. Fundacjafabrykamuzyki.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie Karty Podarunkowej wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona, chyba, że Fundacjafabrykamuzyki.pl zostanie powiadomiony o fakcie utraty Karty Podarunkowej w terminie umożliwiającym powiadomienie właściwą jednostkę w miejscu Realizacji Prezentu o takim fakcie. W przeciwnym wypadku Realizację Prezentu na rzecz osoby nieuprawnionej traktuje się jako realizację na rzecz Obdarowanego.
9. Fundacjafabrykamuzyki.pl zaleca wszystkim Obdarowanym, którzy otrzymali Kartę Podarunkową uprawniającą ich do realizacji Prezentów, a także tym którzy zakupili same usługi (bez Karty Podarunkowej), które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia. Fundacjafabrykamuzyki.pl oświadcza, że Obdarowani nie są objęci żadnym ubezpieczeniem na czas i okoliczność Realizacji Prezentu lub usługi.
10. W sytuacji kiedy z uwagi na niedostępność pierwotnie zakupionego Prezentu Fundacjafabrykamuzyki.pl lub dana jednostka w miejscu Realizacji Prezentu lub usługi zaproponuje Obdarowanemu wymianę Prezentu lub usługi na inną usługę i Obdarowany zaakceptuje propozycję wymiany i zrealizuje usługę, na którą Prezent został wymieniony, nie będą honorowane reklamacje dotyczące faktu wymiany Prezentu lub usługi.
12. Fundacjafabrykamuzyki.pl rezerwuje sobie prawo do zawieszania wykonywania zamówień i dostaw w przypadku niezapłacenia lub odmowy autoryzacji wypłacenia kartą płatniczą ze strony oficjalnie uwierzytelnionej jednostki bankowej. Fundacjafabrykamuzyki.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycia lub wykorzystanie niezgodnego z prawem jakiegokolwiek środka płatności (np. posłużenie się skradzioną kartą).
13. W przypadku zakupu Prezentu lub usługi w punkcie sprzedaży bezpośredniej reklamacje odbywają się według zasad obowiązujących dla danego punktu sprzedaży.VIII. Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi
1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych jest Fundacjafabrykamuzyki.pl.
2. Dane osobowe Zamawiającego i Obdarowanego nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody, za wyjątkiem sytuacji, w której przekazanie takich danych będzie niezbędne do Realizacji Prezentu lub usługi, w tym w szczególności danej jednostce w miejscu Realizacji Prezentu lub usługi. Akceptacja niniejszego regulaminu stanowi wyraźną zgodę Zamawiającego na przekazanie swoich danych osobowych FundacjaFabrykaMuzyki.pl wyłącznie w celu Realizacji Prezentu lub usługi, jak również w celu marketingu produktów i usług FundacjaFabrykaMuzyki.pl.
3. Wykorzystanie przez Fundacjafabrykamuzyki.pl zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2, w szczególności w celach reklamy i marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody Zamawiającego i Obdarowanego.
4. Zamawiającemu oraz Obdarowanemu w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jak również wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jego szczególną sytuację. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie Zamawiający.
5. Zamawiający może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów FundacjaFabrykaMuzyki.pl swoich danych osobowych, co podmiot obowiązany jest uczynić niezwłocznie.
6. Fundacjafabrykamuzyki.pl oświadcza, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.IX. Postanowienia końcowe
1. Materiały zamieszczone w Serwisie www.fundacjafabrykamuzyki.pl (teksty, nazwy produktów, zdjęcia, logo itp.) nie mogą być reprodukowane, kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane i publikowane bez pisemnego zezwolenia FundacjaFabrykaMuzyki.pl lub innego właściciela praw autorskich.
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z Realizacją Prezentu lub usług Fundacjafabrykamuzyki.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.
3. Fundacjafabrykamuzyki.pl podejmuje również współpracę z firmami, które kooperując z FundacjąFabrykaMuzyki.pl promują swoje usługi lub produkty. W takiej sytuacji – kooperacji z innymi podmiotami, regulamin niniejszy jest wiążący chyba, że co innego wynika z zawartej umowy. W każdym jednak wypadku regulamin niniejszy jest wiążący dla Obdarowanych w zakresie Realizacji Prezentu.
4. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.